Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh

0
416

Câu hỏi của khách hàng: Công ty tôi có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2010, công ty thành lập chi nhánh hoạt động tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay do hiệu quả hoạt động kinh doanh kém nên chúng tôi muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh này. Đề nghị quý báo cho biết, thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Nội dung này được Công ty luật Đỗ Gia Việt tư vấn như sau:

– Căn cứ Điều 41 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1-10-2010 của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, quy định: Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, bao gồm: a) Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; b) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; c) Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; d) Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh; đ) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và giám đốc chi nhánh bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh. Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh theo quy định nêu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư xóa tên chi nhánh trong sổ đăng ký hoạt động chi nhánh.

Như vậy, công ty của bạn Nguyễn Lê Trang có thể căn cứ vào các quy định nêu trên để thực hiện thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Xem thêm>>> Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh khi giải thể, phá sản, chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 2021

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt tồn tại chi nhánh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh doanh nghiệp gửi hồ sơ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.

Thành phần hồ sơ:

I. Trường hợp chi nhánh được thành lập trong nước:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (mẫu Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

3. Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh;

4. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh (mẫu Phụ lục II-15 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (kê khai thông tin về doanh nghiệp theo Giấy đề nghị bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

6. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

II. Trường hợp chi nhánh được thành lập ở nước ngoài:

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài (mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh đặt trụ sở (hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở, khi thực hiện thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh ở nước ngoài).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

•       Điều 213 Luật Doanh nghiệp 2020

•       Điều 11 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

•       Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

•       Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

•       Phụ lục II-15 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

•       Phụ lục II-20 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

•       Phụ lục II-21 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BIỂU MẪU:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài  

Phụ lục II-23

……………..

———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: ……………..    …………….., ……………..

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………..

Ngày cấp: ……………..   Nơi cấp: ……………..

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa): ……………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………..

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): ……………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:

…………….., …………….., …………….., ………………

Điện thoại (nếu có) ……………..        Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): ……………..     Website (nếu có): ……………..

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: ……………..

Ngày cấp: ……………..   Nơi cấp: ……………..

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

……………..

________________________________________

[1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

……………..

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Phụ lục II-22

———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: ……………..    …………….., ……………..

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………..

Ngày cấp: ……………..   Nơi cấp: ……………..

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………..

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ……………..

Ngày cấp: ……………..   Nơi cấp: ……………..

Lý do chấm dứt hoạt động: ……………..

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………..

Tỉnh/Thành phố: ……………..

Điện thoại (nếu có) ……………..        Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): ……………..     Website (nếu có): ……………..

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh:

Địa chỉ chi nhánh:

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Ngày cấp:               /              /                   Nơi cấp:

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

……………..

——–        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ……………..    …………….., ……………..

QUYẾT ĐỊNH

V/v. Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………..

CHỦ SỞ HỮU ……………..

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ …………….. đã được Hội đồng thành viên thông qua ngày ……………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua ngày ……………..              về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh ……………..

– Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động: ……………..

Ngày cấp: ……………..   Nơi cấp: ……………..

– Địa chỉ: …………….., …………….., …………….., ………………

Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động:

……………..

Điều 3: …………….. chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Các chủ nợ;

– Người lao động;

– Cơ quan Thuế;

– Lưu.                                                                            CHỦ SỞ HỮU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Công ty Luật Đỗ Gia Việt đặc biệt chuyên sâu trên các lĩnh vực sau:
• Tư vấn pháp luật doanh nghiệp Việt Nam (Bao gồm doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài), Giấy phép con.
• Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệthuế – kế toán.
• Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, bảo hiểm, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình.

Quý khách hàng có yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu tư vấn, vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ và sử dụng dịch vụ với chi phí thấp, hiệu quả cao nhất.

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatsudongocanh@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatsungocanh.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcKhi Tòa trả hồ sơ điều tra lại có được bảo lãnh bị can không?
Bài tiếp theoLuật sư bào chữa Tội cưỡng bức lao động