Thủ tục khởi kiện tội đánh người gây thương tích

0
762

Trong trường hợp bị người khác đánh gây thương tích và người gây thương tích không chịu bồi thường thiệt hại thì bị bị xâm hại có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp có đầy đủ yếu tố khởi tố vụ án hình sự thì có quyền trình báo ra cơ quan công an để yêu cầu xử lý.

Căn cứ điều 21 Luật tố cáo 2011 về thời hạn giải quyết tố cáo:

“Điều 21. Thời hạn giải quyết tố cáo

1. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

2. Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo có thể gia hạn thời hạn giải quyết một lần nhưng không quá 30 ngày; đối với vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày.”

Theo quy định trên, thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày đối với các vụ việc thông thường, 90 ngày đối với các vụ việc phức tạp và có thể bị gia hạn(phải thông báo về việc gia hạn) không từ dưới 30 đến dưới 60 ngày. Do đó, vụ việc bạn tố cáo với cơ quan công an mới được nửa tháng, chưa hết thời hạn giải quyết tố cáo. Trường hợp quá thời hạn trên mà vụ việc của bạn vẫn chưa được giải quyết thì bạn có thể khiếu nại hành vi không giải quyết tố cáo của cơ quan công an theo trình tự quy định tại điều 7 Luật khiếu nại 2011 như sau:

Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.”

Theo quy định trên, nếu quá thời hạn mà cơ quan công an không giải quyết tố cáo của bạn thì bạn có thể khiếu nại lần một tới người đã trực tiếp thụ lý vụ việc của bạn hoặc khởi kiện ra Tòa án cấp huyện. Nếu khiếu nại lần một không được giải quyết hoặc bạn không đồng ý với việc giải quyết đó thì có thể khiếu nại tới thủ trưởng cơ quan công an cấp tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp tỉnh. Nếu không được giải quyết khiếu nại lần hai hoặc bạn không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại lần hai thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, thời gian giải quyết tố cáo của bạn chưa hết nên bạn cần chờ cơ quan công an giải giải quyết vụ việc của mình. Nếu hết thời hạn giải quyết tố cáo mà cơ quan công an vẫn chưa giải quyết thì bạn chưa thể khiếu nại hành vi này tới cơ quan công an tỉnh hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp tỉnh ngay mà phải tuân theo trình tự như trên.

Mặt khác, khoản 1 Điều 155 BLTTHS quy định: “Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết”. Như vậy, trong trường hợp của bạn, chỉ khi bạn có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan công an mới khởi tố vụ án.

Thứ nhất: Về thời gian, thủ tục khởi tố vụ án hình sự:

Điều 147 BLTTHS quy định: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định: Quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định không khởi tố vụ án hình sự; quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Như vậy, nếu bạn làm đơn yêu cầu khởi tố vụ án thì cơ quan công an có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và thông báo với bạn về kết quả kiểm tra, xác minh, không được thoái thác trách nhiệm.

Thứ hai:  Về giám định và chi phí giám định:

Khoản 4 Điều 206 BLTTHS quy định: 4. Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động, bắt buộc phải trưng cầu giám định.Vậy nên, trường hợp của bạn bắt buộc phải trưng cầu giám định, và thời hạn giám định không quá 09 ngày theo điểm c khoản 1 Điều 208 BLTTHS.

Điều 8 Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 quy định về Trách nhiệm thanh toán chi phí giám định: Cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 1 Điều 6 của Pháp lệnh này có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định theo mức, thời hạn, phương thức mà tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định thông báo. Trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, nếu Tòa án tuyên bố bị cáo không có tội hoặc vụ án bị đình chỉ theo quy định tại khoản 2 Điều 105 của Bộ luật tố tụng hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng không chịu trách nhiệm trả chi phí giám định. Người bị hại phải hoàn trả cho cơ quan tiến hành tố tụng chi phí giám định đã nộp. Tòa án quy định tại khoản 2 Điều 6 của Pháp lệnh này có trách nhiệm thanh toán chi phí giám định trong trường hợp kết quả giám định không có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án. Nếu kết quả giám định có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án thì bên đương sự thua kiện phải nộp chi phí giám định theo trình tự quy định tại mục 2 của Chương này. Số tiền tạm ứng chi phí giám định được hoàn lại cho cơ quan tiến hành tố tụng đã nộp.

Thứ ba: Về thủ tục khởi kiện ra tòa đòi bồi thường:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 584 BLDS thì người có hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định pháp luật. Như vậy, với tình huống này, nhân viên nhà hàng kia có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho việc sức khỏe của bạn bị xâm phạm. Các khoản thiệt hại trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm theo Điều 590 BLDS gồm có: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; Thiệt hại khác do luật quy định. Cùng với những khoản nói trên là một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

Bạn tham khảo mẫu đơn khởi kiện vụ án hình sự sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

…………………….., ngày ………..  tháng ……….. năm ………………

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác của……….. xảy ra tại………..)

Kính gửi:  CÔNG AN HUYỆN…………………..

Tên tôi là : …………………………………………., sinh năm ……………….

CMND số……………………. do công an…………………… cấp ngày……/……/………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

          Tôi làm đơn này xin trình bày và kiến nghị với Quý Cơ quan một việc như sau:

          – Tôi có quen biết đối tượng tên là……………………………………………………………………(có mâu thuẫn, thù oán, gì không?)……… Nếu không biết đối tượng trên thì phải mô tả rõ đặc điểm về các đối tượng đó để công an truy tìm…

Ngày…….. trên đoạn đường thuộc địa phận………(mô tả tình tiết sự việc…….) , hậu quả, thương tích……..

           Vì vậy, tôi làm đơn này trình báo toàn bộ sự việc trên cho Quý Cơ quan được biết. Đề nghị Cơ quan Công an giải quyết, xem xét trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của tôi để có căn cứ xử lý các đối tượng……. về hành vi đánh người gây thương tích và hành vi làm nhục người khác theo quy định pháp luật.

Rất mong được sự giúp đỡ của Quý Cơ quan. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi kèm theo:

– CMND, hộ khẩu (bản sao);

– Giấy tờ khác có liên quan…

Người tố giác

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ban tư vấn luật hình sự – Công ty luật Ngọc Anh

========================================================

ĐOÀN LUẬT SƯ HÀ NỘI

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐỖ GIA VIỆT

Giám đốc - Luật sư:  Đỗ Ngọc Anh Công ty luật chuyên:
Hình sự - Thu hồi nợ - Doanh nghiệp – Đất Đai – Trọng tài thương mại – Hôn nhân và Gia đình.
Văn phòng luật sư quận Cầu Giấy:  Phòng 6 tầng 14 tòa nhà VIMECO đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Văn phòng luật sư quận Long Biên: Số 24 ngõ 29 Phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội
Văn phòng luật sư Hải Phòng: Số 102, Lô 14 đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng.
Điện thoại: 0944 450 105
Email: luatsudongocanh@gmail.com
Hệ thống Website:
www.luatsungocanh.vn
#luatsubaochua #luatsutranhtung #luatsuhinhsu #luatsudatdai #thuhoino
Bài trướcNhững quy định người lao động cần biết để đảm bảo quyền lợi
Bài tiếp theoĐiểm mới về “Tội giết người” Điều 123 BLHS năm 2015 so với BLHS năm 1999