Giấy chứng nhận đủ diều kiện kinh doạt hoạt động thể thao

0
63

Giấy chứng nhận đủ điều kiện HĐTT (sau đây gọi là GCN HĐTT) là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Lao động Thương binh và X