3 loại thủ tục về người bào chữa

0
180

Thông tư 46/2019 của Bộ Công an quy định rõ ba loại thủ tục về người bào chữa.